Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Våld eller Hot mot Tjänsteman!

Kategori: Allmänt

 

I Brottsbalkens 17 kapitel framgår att:
1 § Den som med våld eller hot om våld förgriper sig på någon i hans myndighetsutövning eller för att tvinga honom till eller hindra honom från åtgärd däri eller hämnas för sådan åtgärd, dömes för våld eller hot mot tjänsteman till fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Det samma skall gälla, om någon sålunda förgriper sig mot den som tidigare har utövat myndighet för vad denne däri gjort eller underlåtit.[1]

Skyddet gäller även andra än myndighetsanställda om det finns särskilda föreskrifter. Taxichaufförer och andra trafiktjänstemän skyddas till exempel genom Lag om skydd för viss tjänsteutövning (1975:688).

Tjänstemannaskydd innebär att den som hotar eller misshandlar vissa yrkesutövare i Sverige i deras tjänst, eller som hämnd för handling i tjänsten, gör sig skyldig till hot mot tjänsteman eller våld mot tjänsteman.

I det lagstadgade (BrB) begreppet tjänsteman avses yrkesgrupper som enligt praxis anses utföra myndighetsutövning samt anställda som i sitt yrke utför myndighetsutövning. Uppenbara sådana tjänstemän är statligt/kommunalt anställda som fattar/utför myndighetsbeslut; tex domare, åklagare, polis, kronofogde, byråchefer/anställda etc. Dessutom omfattas tex anställd med befogenhet att ge sådana anvisningar, såsom sjuksköterska, passkontrollant, kriminalvårdare samt tjänstemän med stöd i verksamhetsregler eller sådana angivna arbetsuppgifter; tex skorstensfejare, tågvakter, ordningsvakter med förordnande etc.

https://lagen.nu/begrepp/Hot_mot_tjänsteman

Kommentera inlägget här: