Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Att ta emot gåvor från ett företag samtidigt som man köper in av deras produkter kan ses som ett mutbrott.

Kategori: Allmänt

10 kap. Om förskingring, annan trolöshet och mutbrott. Brottsbalk (1962:700)

5 a §   Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som är deltagare eller funktionär i en tävling som är föremål för allmänt anordnad vadhållning och det är fråga om en otillbörlig förmån för hans eller hennes fullgörande av uppgifter vid tävlingen.  

Första stycket gäller även om gärningen har begåtts innan gärningsmannen fått en sådan ställning som avses där eller efter det att den upphört.  

För tagande av muta enligt första och andra styckena döms också den som tar emot, godtar ett löfte om eller begär förmånen för någon annan än sig själv. Lag (2012:301).

Kommentera inlägget här: